غلاف سینوویال (Synovial sheath) یا تنوسینوویوم (Tenosynovium)، غلافی است که در نواحی خاصی ممکن است یک یا چند تاندون را دربرگیرد.

تصاویر زیر:

 

 

 

 تاندون های فلکسوری سطحی و عمقی علاوه بر غلاف سینوویال، دارای غلاف لیفی (Fibrous sheath) نیز هستند که به عنوان قرقره (Pulley) های فلکسوری شناخته می شوند. این قرقره ها به دو صورت هستند:

*قرقره حلقوی (Annular pulley)

*قرقره متقاطع (Cruciform pulley)

این قرقره ها در طول انگشتان وجود دارند.

 


 

اگر تنوسینوویوم ملتهب گردد تنوسینوویت (Tenosynovitis) گفته می شود.