سلام
 فیزیوتراپیست حمید روحانی هستم
دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
موسس کلینیک فیزیوتراپی کارا kara
عضو انجمن فیزیوتراپی ایران
عضو انجمن فیزیوتراپی امریکا
facebook.com/hamid.rohani.1992
شماره تماس 09361273120